444 0 590

Kurumsal Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 

Doküma

n Bilgileri  

Doküman Adı: 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası 

Doküman İlgisi: 

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının amacı, Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A. Ş. tarafından kişisel verilerin korunmasına yönelik süreçlerin planlanması ve bu konuya ilişkin uygulanacak esasların belirlenmesidir. 

Yayınlanma Tarihi: 

09.03.2021 

Versiyon No: 

1 m 

Referans / Gerekçe: 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ve sair mevzuat 

Onay Merci: 

Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A. Ş. Yönetim 

Kurulu 

 

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SAN. A. Ş. 

KURUMSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 

 

1. AMAÇ  

Her bireyin kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasa’dan doğan kutsal bir haktır. Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A. Ş. olarak bu hakkın gereklerini yerine getirmeyi en değerli görevlerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına önem veriyoruz. 

Kurumsal Kişisel Verilerin Korunması Politikası da kişisel verilerin korunmasına verdiğimiz önemin bir sonucu olarak kişisel verileri işlerken ve korurken temel aldığımız ilkeleri ve uyguladığımız prosedürleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

2. KAPSAM 

Politika Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A. Ş.’nin yönettiği bütün kişisel veriler verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi kapsamaktadır. 

Politika Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A. Ş.’nin ortaklarının, yetkililerinin, müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçi yetkililerinin ve çalışanlarının, ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A. Ş. Politika’yı mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararlarına uyum ve kişisel verilerin daha iyi korunması amaçlarıyla değiştirebilir.  

3. TANIMLAR 

Kısaltma 

Tanım 

Alıcı Grubu  

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.  

Açık Rıza 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. 

Anonim Hale 

Getirme 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.  

İlgili Kişi 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. 

İlgili Kullanıcı 

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve 

yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. 

İmha 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. 

Kanun/KVKK 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 

Kayıt Ortamı 

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam. 

Kişisel Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Envanteri 

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.  

Kişisel Verilerin 

İşlenmesi 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

Kurul 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 

Kurum 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Özel Nitelikli Kişisel  

Veri 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. 

Periyodik İmha 

Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi. 

Politika 

Kişisel Verilerin Korunması Politikası  

Veri İşleyen 

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.  

Veri Sorumlusu 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.  

 

4. GENEL İLKELER 

Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A. Ş. her yeni kişisel veri işlemeyi gerektiren iş akışının hazırlık aşamasında işlenecek verilerin aşağıdaki ilkelere uygunluğunu denetler. Uygun bulunmayan iş akışları hayata geçirilmez.  

 Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A. Ş. kişisel verileri işlerken; 

 

(I) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyar. 

(II) Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olduğundan emin olur. 

(III) İşleme amacının belirli, açık ve meşru olmasına dikkat eder. 

(IV) İşlenen verinin işlenme amacıyla bağlantılı olduğunu, işlenilmesi gerektiği kadarıyla sınırlı işlendiğini ve ölçülü olduğunu kontrol eder. 

(V) Verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenme amacı için gerekli olduğu kadar muhafaza eder, işlenme amacı ortadan kalktığında imha eder.  

 

5. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER 

 

Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A. Ş. (i) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.  

 

5.1. Teknik Tedbirler 

 

(I) Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır. 

(II) Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

(III) Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

(IV) Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır. 

(V) Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. 

(VI) Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

(VII) Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır. 

(VIII) Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır. 

(IX) Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır. 

(X) Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır. 

(XI) Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır. 

 (XII) Şifreleme yapılmaktadır. 

 

5.2. İdari Tedbirler  

(I) Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. 

 (II) Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. 

(III) Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. 

(IV) Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.    

(V) Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır. 

(VI) Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur. 

(VII) Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.  

(VIII) İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir. 

(IX) Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. 

(X) Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır. 

(XI) Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır. 

(XII) Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. 

(XIII) Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır. 

(XIV) Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.  

(XV) Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır. 

(XVI) Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır. 

6. İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ HAKLARI             

 

İlgili kişi, Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A. Ş.’ye başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:  

(I) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

(II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

(III) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

(IV) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  

(V) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

(VI) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

(VII) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

(VIII) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

 

7. İHLAL BİLDİRİMLERİ 

Ayes Çelik Hasır ve Çit San. A. Ş. çalışanları, KVKK hükümlerini ve/veya Politika’yı ihlal ettiğini düşündüğü iş, eylem veya olguyu Ayes Çelik Yönetim Kurulu’na raporlar. Ayes Çelik Yönetim Kurulu bu ihlal bildirimi akabinde gerekli görmesi halinde toplanır ve ihlale ilişkin bir eylem planı oluşturur. 

İhlal, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafa elde edilmesi yoluyla gerçekleşmişse, Ayes Çelik Yönetim Kurulu, Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı kapsamında bu durumu 72 saat içerisinde ilgilisine ve Kurul’a bildirir. 

 

7. DEĞİŞİKLİKLER 

Politika üzerindeki değişiklikler Ayes Çelik Yönetim Kurulu’nun yetkilendirdiği çalışanlar tarafından hazırlanır ve Ayes Çelik Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Güncellenen Politika çalışanlara e-posta yolu ile gönderilebilir veya internet sitesi üzerinde yayınlanır. 

 

8. YÜRÜRLÜK TARİHİ 

Politika’nın işbu versiyonu 09.03.2021 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.